Tutaj powinien być opis

Światowy Dzień Wcześniaka

17 listopada w Polsce i na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. To ważna data dla wielu rodziców, których dzieci urodziły się wcześniej, niż zaplanowała natura. Wcześniejsze urodzenie się dziecka wpływa na jego zdrowie nie tylko w pierwszych godzinach życia, ale także może mieć swoje konsekwencje w przyszłości. Prawidłowa ciąża trwa od 38 do 42 tygodni. Dzieci, które przyszły na świat przed ukończeniem 37 tygodnia nazywane są noworodkiem przedwcześnie urodzonym czyli wcześniakiem. Współczesna medycyna pozwala utrzymać przy życiu nawet dzieci urodzone w 22 czy wręcz 20 tygodniu trwania ciąży. W Polsce rodzi się takich dzieci około 6%,. Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności niemowląt Przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności w uczeniu się, zaburzenia ruchowe, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie bądź mózgowe porażenie dziecięce. Ich możliwości adaptacyjne są o wiele mniejsze niż dziecka urodzonego o czasie. Dzieci nie mają odporności na wszelkie infekcje. Każdy tydzień i każde dodatkowe 100 gramów to większe szanse przeżycia. Takie maleństwo wymaga dłuższego pobytu w szpitalu na oddziale dziecięcym.  Dzieci potrzebują dodatkowej pomocy w karmieniu i adaptacji natychmiast po porodzie. Jeżeli lekarze specjaliści stwierdzą niepełnosprawność wówczas takie dziecko i jego rodzice mogą korzystać ze wczesnego wspomaganiem rozwoju. Są  to  wielokierunkowe oddziaływania skierowane na dziecko i rodzinę. Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu osiągnięcia gotowości/dojrzałości szkolnej. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące objawy w rozwoju malucha, podczas wizyty u lekarza pediatry bądź specjalisty powinien zgłosić się również do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjaliści przeprowadzają analizę dokumentacji medycznej pod kierunkiem lekarza orzecznika, obserwację, diagnozę dziecka pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWR. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone głównie indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog / specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo /tyflopedagog/specjalista pracy z dziećmi niewidomymi / lub surdopedagog / specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi/,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

W ramach WWR rodzinę wspiera się udzielając instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Najnowsza podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635) ogłoszono dnia 30 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Opracowała logopeda - pedagog Ewa Wasiak