Aktualności

15 marca 2019 11:41 | Aktualności

21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa

Już 21 mar­ca świę­tu­je­my obchody Świa­towego Dnia Zespołu Dow­na. W tym roku odby­wa­ją się one pod hasłem: „What I bring to my com­mu­ni­ty”, czyli „Co wnoszę do swo­jej społecznoś­ci?” Z okazji tego niezwykłego świę­ta na całym świecie zaplanowano szereg atrakcji – imprez, wys­taw, prelekcji i wykładów, których celem ma być pod­niesie­nie świado­moś­ci społecznej na tem­at życia i potrzeb osób z zespołem Dow­na.

Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na jest dniem ustanowionym z inic­jaty­wy Europe­jskiego Sto­warzyszenia Zespołu Dow­na (ang. Down Syn­drome Inter­na­tion­al, DSI). W 2012 roku został nato­mi­ast obję­ty patronatem Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych (ONZ). Jego his­to­ria się­ga 2005 roku, choć pier­wsze obchody miały miejsce w roku 2006. Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na nie bez przy­czyny wyz­nac­zono na 21 mar­ca. Jest to początek kalen­dar­zowej wios­ny, sym­bol­izu­ją­cy nar­o­dziny nowego życia oraz nar­o­dziny ludzi niezwykłych. Data odnosi się również do samej isto­ty choro­by. Zespół Dow­na wiąże się bowiem z obec­noś­cią trze­ciego, dodatkowego chro­mo­so­mu 21. w kar­i­o­typ­ie.

21.03 = 3 chromosomy 21.

Kolorowe skarpetki na znak solidarności z chorymi

Orga­ni­za­c­je wspier­a­jące obchody Świa­towego Dnia Zespołu Dow­na zachę­ca­ją nas do założe­nia w tym dniu kolorowych skar­petek – dwóch albo trzech (jak wspom­ni­ane 3 chro­mo­somy) i obow­iązkowo nie do pary! Tym drob­nym gestem może­my okazać swo­ją sol­i­darność, chęć zin­te­growa­nia się z osoba­mi dotknię­ty­mi tri­somią chro­mo­so­mu 21. Kolorowe skar­pet­ki, podob­nie jak data obchodów, mają znacznie sym­bol­iczne. Co sym­bol­izu­ją? Różnorod­ność, odmi­en­ność, społeczne niedopa­sowanie – czyli wszys­tko to, z czym na co dzień muszą zma­gać się oso­by dotknięte zespołem Dow­na. A skąd pomysł na hasło prze­wod­nie tegorocznych obchodów?

What I bring to my com­mu­ni­ty” ma przede wszys­tkim pod­kreślać to, jak wiele oso­by z zespołem Dow­na mogą wnieść zarówno do lokalnej społecznoś­ci, jak i do przestrzeni pub­licznej. Pomi­mo swo­jej niepełnosprawnoś­ci i pewnych ograniczeń mogą się real­i­zować i prowadz­ić całkiem ciekawe życie – pracu­jąc, ucząc się, rozwi­ja­jąc swo­je pas­je i zain­tere­sowa­nia, czy wresz­cie udziela­jąc się społecznie.

https://www.genetyczne.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-zespolu-downa/

Przeczytano: 91 razy. Wydrukuj|Do góry